Հ/Հ Տարածք Հասանելիություն Տեխնոլոգիա
1․ ք․ Սևան FTTH, WiFi
2․ գ․ Լճաշեն FTTH, WiFi
3․ գ․ Վարսեր WiFi
4․ Գագարին FTTH, WiFi
5․ գ․ Գեղամավան WiFi
6․ գ․ Ծաղկունք WiFi
7․ գ․ Դդմաշեն WiFi
8․ գ․ Ծովագյուղ WiFi
9․ գ․ Չկալովկա WiFi
Menu
Supportscreen tag